АПР СКОРИНГ КАО РЕФЕРЕНТНА ОЦЕНА ЗА МОНЕТАРНЕ ОПЕРАЦИЈЕ НБС У ПРОМЕТУ КОРПОРАТИВНИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

СликаВест,Београд, 20. мај– Избором скоринга Агенције за привредне регистре (АПР), као референтне оцене бонитета коју ће Народна банка Србије користити за обављање монетарних операција, потврђена је објективност и кредибилитет који та оцена има на финансијском тржишту земље и показује водећу улогу коју АПР има као сервис привреде, али указује и на још једну значајну улогу коју АПР има као један од учесника у подстицању развоја домаћег тржишта капитала.

Скоринг, као оцена бонитета коју Агенција за привредне регистре пружа, присутан је на домаћем тржишту од 2007. године, а почев од 5. маја 2020. године корисницима је доступна трећа верзија те оцене, утврђена по моделу који је прилагођен савременим условима пословања, уз поштовање свих правила финансијске анализе.

Према подацима из финансијских извештаја за 2019. годину, које је до сада доставило око 74.000 привредних друштава, утврђен је скоринг за период 2015-2019. година, а одличан и веома добар бонитет има 10.279 друштава.

Подсећамо да је, сходно Уредби коју је донела Влада РС, рок за достављање редовних годишњих финансијских извештаја за 2019. годину продужен до 4. aвгуста 2020. године и да за привредна друштва која још увек нису доставила тај извештај, све док исти не доставе, АПР издаје скоринг за период 2014-2018 година. Тај скоринг је утврђен за укупно 101.577 друштава, од којих је са одличним и веома добрим бонитетом било 16.855 друштава.

Агенција утврђује скоринг примењујући квантитативну анализу, на основу података из финансијских извештаја за последњих пет година, а најмање три, полазећи од области делатности коју привредно друштво обавља. Поред тога, у квалитативној анализи се користе ажурни подаци о неликвидности, забрани располагања средствима на рачунима код банака, затим о покренутим правним поступцима, као и све друге релевантне информације.

Привредна друштва могу добити скоринг у коме је оцена бонитета исказана у пет основних и три специфична нивоа, као: одличан бонитет (AА), веома добар бонитет (ББ+, ББ, ББ-), добар бонитет (ЦЦ+, ЦЦ, ЦЦ-), прихватљив бонитет (ДД+, ДД, ДД-) и веома слаб бонитет (ЕE). За привредна друштва над којима је покренут неки правни поступак (стечај, ликвидација, статусна промена), затим која су дужи временски период неликвидна, новооснована друштва или за која нема или нема довољно података, оцена бонитета се не утврђује, а скоринг се исказује ознакама статуса.

Related Post